Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariusz Urszuli Brońskiej – Matula w Gorlicach. Znajdą tu Państwo przydatne informacje dotyczące działalności Kancelarii Notarialnej w tym w szczególności czynności notarialnych oraz opłat związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi.

Należy mieć na uwadze fakt, iż każda sprawa z którą zwracają się Państwo do notariusza rozpatrywana jest indywidualnie dlatego też zalecamy osobisty kontakt z notariuszem w celu ustalenia wszelkich kwestii szczegółowych oraz doboru adekwatnych rozwiązań prawnych.

Kancelaria udziela wszelkich porad prawnych związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi bezpłatnie.

Dziękujemy za odwiedzenie strony Naszej Kancelarii.

O Kancelarii

Kancelaria Notarialna Notariusz Urszuli Brońskiej – Matula znajduje się na pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Mickiewicza numer 30 w Gorlicach. W pobliżu Kancelarii, po drugiej stronie ulicy znajduje się bezpłatny parking.

Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16 oraz w soboty i w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii.

Kancelaria Notarialna w Gorlicach realizuje pełen katalog czynności notarialnych, do których dokonywania uprawniony jest notariusz. W swojej działalności notariusz Urszula Brońska – Matula stosuje przepisy obowiązującego prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej notariuszy.

Przydatne linki:

Notariusz
Urszula Brońska-Matula

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn.zm.) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z obowiązującym prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz Urszula Brońska – Matula jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2010 – 2012 odbyła aplikację notarialną w Krakowskiej Izbie Notarialnej pod patronatem notariusza Arkadiusza Romana. W 2012 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin notarialny. Urszula Brońska – Matula powołana została na stanowisko notariusza w Gorlicach z dniem 24 lutego 2014 roku. Kancelarię Notarialną w Gorlicach prowadzi od maja 2014 roku. Notariusz Urszula Brońska – Matula posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Czynności notarialne

W Kancelarii Notarialnej Urszuli Brońskiej – Matula w Gorlicach możliwe jest dokonanie wszelkich czynności notarialnych, które są w zakresie kompetencji notariusza zgodne z ustawą Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn.zm.).

W szczególności są to:
  SPORZĄDZANIE AKTÓW NOTARIALNYCH
w tym między innymi:
 • umów sprzedaży,
 • umów zamiany,
 • umów darowizny,
 • umów o dział spadku,
 • umów zniesienia współwłasności,
 • umów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • aktów ustanowienia hipotek,
 • aktów poddania się egzekucji,
 • protokołów przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • umów spółek,
 • umów majątkowych małżeńskich,
 • umów oraz aktów ustanowienia służebności gruntowych i osobistych,
 • umów o podział majątku wspólnego,
 • umów zamiany,
 • umów warunkowe,
 • umów przedwstępnych,
 • pełnomocnictw,
 • testamentów.
  SPORZĄDZANIE AKTÓW POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

ustawowego lub testamentowego z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,

  SPORZĄDZANIE POŚWIADCZEŃ
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
  SPISYWANIE PROTOKOŁÓW

między innymi walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych.

Notariusz Gorlice  DORĘCZANIE OŚWIADCZEŃ
Notariusz  SPORZĄDZANIE PROTESTÓW WEKSLI I CZEKÓW
Kancelaria Notarialna  PRZYJMOWANIE NA PRZECHOWANIE DOKUMENTÓW, PIENIĘDZY I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Notariusz Gorlice  SPORZĄDZANIE WYPISÓW, ODPISÓW I WYCIĄGÓW DOKUMENTÓW
Notariusz Gorlice  SPORZĄDZANIE NA ŻĄDANIE STRON PROJEKTÓW AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW
Notariusz Gorlice  SPORZĄDZANIE INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Przed dokonaniem każdej z powyższych czynności należy zasięgnąć informacji w Kancelarii Notarialnej Notariusz Urszuli Brońskiej–Matula w celu indywidualnego doboru najlepszych rozwiązań prawnych, ustalenia kosztów dokonania czynności oraz terminu. Wszelkie informacje udzielane są bezpłatnie.

Opłaty

Wysokość i zasady pobierania przez notariuszy opłat regulowane są stosownymi przepisami. Notariusz oprócz własnego wynagrodzenia za czynność notarialną pobiera także w imieniu Państwa podatki i opłaty.

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) powiększone o należny podatek VAT.

W powołanym powyżej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określone są również maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii. Zasadniczo stawka wynagrodzenia notariusza uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej. W niektórych przypadkach wynagrodzenie jest określone kwotowo.

OPŁATY SĄDOWE I PODATKI

Oprócz wynagrodzenia notariusz pobiera także w imieniu Państwa podatki i opłaty. Jeżeli w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o wpis do księgi wieczystej notariusz pobiera przy czynności notarialnej opłatę sądową, którą następnie odprowadza do właściwego Sądu.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Pobrane przy czynności notarialnej podatki notariusz odprowadza do Urzędu Skarbowego.

ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW NOTARIALNYCH

Ustawa Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn.zm.) przewiduje instytucję zwolnienia od ponoszenia kosztów notarialnych. Zgodnie z tą ustawą jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

W celu ustalenia opłat za planowaną czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią. Informacje udzielane są bezpłatnie.

Kontakt do nas

 • Kancelaria Notarialna
 • Notariusz Urszula Brońska-Matula
 • ul. Mickiewicza 30
 • 38-300 Gorlice
 • tel/fax +48 18 35 20 032
 • tel.      +48 511 796 492
 • e-mail: kancelaria@notariusz-gorlice.pl
 • www.notariusz-gorlice.pl

Kancelaria Notarialna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 16.00

Kancelaria Notarialna jest czynna także w soboty i w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Można skorzystać z poniższego formularza w celu wysłania wiadmomości e-mail. Jeżeli wiadomość będzie zawiarała zapytanie to dołożymy wszelkich starań aby w możliwie najkrótszym czasie odpowiedzieć za zapytanie.

Proszę podać swoje nazwisko! Za krótkie nazwisko!
Proszę podać swój e-mail! Nieprawidłowy format adresu
Proszę podać temat wiadomości!
  Proszę wpisać tekst wiadomości! Tekst ma za małą długość! Test wiadomości jest za długi!