Witamy na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej notariusz Urszuli Brońskiej – Matula w Gorlicach. Znajdą tu Państwo przydatne informacje dotyczące działalności Kancelarii Notarialnej w tym w szczególności czynności notarialnych oraz opłat związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi.

Należy mieć na uwadze fakt, iż każda sprawa z którą zwracają się Państwo do notariusza rozpatrywana jest indywidualnie dlatego też zalecamy osobisty kontakt z notariuszem w celu ustalenia wszelkich kwestii szczegółowych oraz doboru adekwatnych rozwiązań prawnych.

Kancelaria udziela wszelkich porad prawnych związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi bezpłatnie.

Dziękujemy za odwiedzenie strony Naszej Kancelarii.

O Kancelarii

Kancelaria Notarialna Notariusz Urszuli Brońskiej – Matula znajduje się na pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Mickiewicza numer 30 w Gorlicach. W pobliżu Kancelarii, po drugiej stronie ulicy znajduje się bezpłatny parking.

Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16 oraz w soboty i w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii.

Kancelaria Notarialna w Gorlicach realizuje pełen katalog czynności notarialnych, do których dokonywania uprawniony jest notariusz. W swojej działalności notariusz Urszula Brońska – Matula stosuje przepisy obowiązującego prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej notariuszy.

Przydatne linki:

Notariusz
Urszula Brońska-Matula

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn.zm.) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z obowiązującym prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz Urszula Brońska – Matula jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2010 – 2012 odbyła aplikację notarialną w Krakowskiej Izbie Notarialnej pod patronatem notariusza Arkadiusza Romana. W 2012 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin notarialny. Urszula Brońska – Matula powołana została na stanowisko notariusza w Gorlicach z dniem 24 lutego 2014 roku. Kancelarię Notarialną w Gorlicach prowadzi od maja 2014 roku. Notariusz Urszula Brońska – Matula posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

Czynności notarialne

W Kancelarii Notarialnej Urszuli Brońskiej – Matula w Gorlicach możliwe jest dokonanie wszelkich czynności notarialnych, które są w zakresie kompetencji notariusza zgodne z ustawą Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn.zm.).

W szczególności są to:
  SPORZĄDZANIE AKTÓW NOTARIALNYCH
w tym między innymi:
 • umów sprzedaży,
 • umów zamiany,
 • umów darowizny,
 • umów o dział spadku,
 • umów zniesienia współwłasności,
 • umów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • aktów ustanowienia hipotek,
 • aktów poddania się egzekucji,
 • protokołów przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • umów spółek,
 • umów majątkowych małżeńskich,
 • umów oraz aktów ustanowienia służebności gruntowych i osobistych,
 • umów o podział majątku wspólnego,
 • umów zamiany,
 • umów warunkowe,
 • umów przedwstępnych,
 • pełnomocnictw,
 • testamentów.
  SPORZĄDZANIE AKTÓW POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

ustawowego lub testamentowego z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,

  SPORZĄDZANIE POŚWIADCZEŃ
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
  SPISYWANIE PROTOKOŁÓW

między innymi walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych.

Notariusz Gorlice  DORĘCZANIE OŚWIADCZEŃ
Notariusz  SPORZĄDZANIE PROTESTÓW WEKSLI I CZEKÓW
Kancelaria Notarialna  PRZYJMOWANIE NA PRZECHOWANIE DOKUMENTÓW, PIENIĘDZY I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Notariusz Gorlice  SPORZĄDZANIE WYPISÓW, ODPISÓW I WYCIĄGÓW DOKUMENTÓW
Notariusz Gorlice  SPORZĄDZANIE NA ŻĄDANIE STRON PROJEKTÓW AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW
Notariusz Gorlice  SPORZĄDZANIE INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Przed dokonaniem każdej z powyższych czynności należy zasięgnąć informacji w Kancelarii Notarialnej Notariusz Urszuli Brońskiej–Matula w celu indywidualnego doboru najlepszych rozwiązań prawnych, ustalenia kosztów dokonania czynności oraz terminu. Wszelkie informacje udzielane są bezpłatnie.

Opłaty

Wysokość i zasady pobierania przez notariuszy opłat regulowane są stosownymi przepisami. Notariusz oprócz własnego wynagrodzenia za czynność notarialną pobiera także w imieniu Państwa podatki i opłaty.

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) powiększone o należny podatek VAT.

W powołanym powyżej rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określone są również maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii. Zasadniczo stawka wynagrodzenia notariusza uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej. W niektórych przypadkach wynagrodzenie jest określone kwotowo.

OPŁATY SĄDOWE I PODATKI

Oprócz wynagrodzenia notariusz pobiera także w imieniu Państwa podatki i opłaty. Jeżeli w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o wpis do księgi wieczystej notariusz pobiera przy czynności notarialnej opłatę sądową, którą następnie odprowadza do właściwego Sądu.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Pobrane przy czynności notarialnej podatki notariusz odprowadza do Urzędu Skarbowego.

ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW NOTARIALNYCH

Ustawa Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn.zm.) przewiduje instytucję zwolnienia od ponoszenia kosztów notarialnych. Zgodnie z tą ustawą jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

W celu ustalenia opłat za planowaną czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią. Informacje udzielane są bezpłatnie.

Kontakt do nas

 • Kancelaria Notarialna
 • Notariusz Urszula Brońska-Matula
 • ul. Mickiewicza 30
 • 38-300 Gorlice
 • tel/fax +48 18 35 20 032
 • tel.      +48 511 796 492
 • e-mail: kancelaria@notariusz-gorlice.pl
 • www.notariusz-gorlice.pl

Kancelaria Notarialna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00

Kancelaria Notarialna jest czynna także w soboty i w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Można skorzystać z poniższego formularza w celu wysłania wiadmomości e-mail. Jeżeli wiadomość będzie zawiarała zapytanie to dołożymy wszelkich starań aby w możliwie najkrótszym czasie odpowiedzieć za zapytanie.

Proszę podać swoje nazwisko! Za krótkie nazwisko!
Proszę podać swój e-mail! Nieprawidłowy format adresu
Proszę podać temat wiadomości!
  Proszę wpisać tekst wiadomości! Tekst ma za małą długość! Test wiadomości jest za długi!

Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbęne do udzielenia odpowiedzi. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia lub zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Notariusz Urszula Brońska-Matula.